// Regulamin

// POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Współorganizatorem Konkursu pod nazwą „Best Riot Gamer Challenge” (dalej nazywany „Konkursem”) jest firma GRY-OnLine S.A. z siedzibą przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 w Krakowie; KRS 0000294732, Sąd Rejonowy Kraków–Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 677-21-54-611, kapitał akcyjny 700 000 PLN (opłacony w całości) zwany dalej GRY-Online.

1.2. Konkurs organizowany jest na zlecenie współorganizatora, czyli Riot Games Services GmbH., z siedzibą przy Am Studio 20A, 12489 Berlin zwany dalej Riot Games.

1.3. GRY-Online oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009.201.1540, wraz z późn. zm.).

1.4. Koordynatorzy – osoby wyznaczone przez GRY-Online do sprawowania nadzoru nad jego prawidłowym przebiegiem. Decyzje podejmowane przez koordynatorów rozgrywek są ostateczne.

1.5. Anulowanie Konkursu – w przypadku niewystarczającej liczby Uczestników Współorganizatorzy mają prawo anulować Konkurs.

1.6. Strona konkursu – strona pod adresem: https://bestriotgamer.friendlyfire.pl, za której pośrednictwem Uczestnik może zgłosić udział w Konkursie.

1.7. Uczestnicy Konkursu nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z udziałem w Konkursie oraz odbiorem nagród.

1.8. Przystąpienie do Konkursu i uzupełnienie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika zapoznania się z niniejszym Regulaminem Konkursu, zaakceptowaniem go i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

1.9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firm Współorganizatorów., firm sponsorujących nagrody, lokalne podmioty tychże, jak również pracownicy podmiotów współpracujących przy organizacji Konkursu oraz członkowie ich rodzin.

1.10. Konkurs trwa od 19 października 2020 roku (start rejestracji) do 4 stycznia 2021 roku włącznie. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

// UCZESTNICY

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która:

- Ukończyła 16 lat. Uczestnik, który nie ukończył 18 lat, musi posiadać dokument, wraz z niniejszym regulaminem, podpisany przez opiekuna prawnego, który wyrazi zgodę na jego uczestnictwo w Konkursie i zobowiązany jest do jego okazanie na każde żądanie GRY-Online lub Koordynatorów.

- Jest streamerem regularnie prowadzącym transmisje na kanale Twitch w języku polskim.

- Jest posiadaczem prywatnego konta Riot na serwerze europejskim (EUW), którego nie może udostępniać innym graczom

2.2. Nicki graczy nie mogą być obraźliwe ani wulgarne i niestosowne. Streamer niestosujący się do tego punktu zostanie wykluczony z Konkursu.

2.3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do traktowania innych graczy z szacunkiem. Zabronione są wszelkie formy obrażania/nękania innych graczy. Uczestnicy nieprzestrzegający tej zasady mogą zostać wykluczeni z udziału w Konkursie.

// ZGŁASZANIE UDZIAŁU W KONKURSIE – REJESTRACJA

3.1. Rejestracja do udziału w Konkursie trwa od 19 października 2020 roku godz. 00:01 do 31 października 2020 roku, godz. 23:59.

3.2. Aby zgłosić swój udział w Konkursie, należy:

- Wysłać wiadomość na adres: bestriotgame[email protected] z informacją o chęci uczestnictwa w konkursie.

- Postępować zgodnie z otrzymanymi w mailu zwrotnym instrukcjami i linkiem aktywacyjnym, który przekieruje osobę na odpowiednią stronę rejestracyjną Konkursu.

- Uzupełnić znajdujący się na stronie rejestracyjnej formularz zgłoszeniowy.

3.3. Rejestrując się do konkursu, Uczestnik podaje GRY-Online następujące dane:

- nick,

- adres e-mail,

- RIOT ID (dane dotyczące gier Legends of Runeterra oraz Valorant),

- Summoner Name w regionie EUW (dane dotyczące gier League of Legends oraz Teamfight Tactics),

- link do kanału Twitch (w formacie: https://www.twitch.tv/[nazwa kanału]),

- wizerunek w celach promocyjnych konkursu oraz na stronę konkursową

- (opcjonalnie) nick na Discordzie.


Dane te będą wykorzystane do poprawnego przeprowadzenia Konkursu, jego promocji oraz kontaktu z jego Uczestnikami za pomocą komunikatora Discord oraz podanego adresu e-mail.

Uczestnik może cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie jego danych (m.in. wizerunku, nicku na Discordzie) w każdej chwili, nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestnika na potrzeby Konkursu, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody Uczestnik może dokonać poprzez wiadomość mailową.

Więcej szczegółów dotyczących danych osobowych: w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy, jak długo są przetwarzane można znaleźć w Polityce Prywatności konkursu.

3.4. Do udziału w konkursie można zgłosić się tylko raz.

3.5. RIOT ID oraz Summoner Name muszą być ze sobą skojarzone i należeć do Uczestnika, który podaje te dane.

3.6. Jeśli Uczestnik popełnił błąd podczas podawania danych, należy wysłać wiadomość na adres: [email protected], aby Koordynatorzy mogli przeprowadzić go przez proces korekty danych. Nie ma możliwości ponownego użycia formularza poprzez dedykowaną stronę rejestracyjną.

// FORMAT KONKURSU I ZASADY UCZESTNICTWA

// Format konkursu i rangi

4.1. Konkurs polega na zdobyciu najwyższych możliwych dla danego Uczestnika rang w czterech tytułach darmowych gier stworzonych przez RIOT Games:

- League of Legends

- Teamfight Tactics

- Legends of Runeterra

- Valorant

4.2. Decyzją Organizatora uczestnik nie musi posiadać rangi we wszystkich czterech tytułach Riot Games.

4.3. Ranga Uczestnika konkursu zaczyna być zliczana od momentu zakończenia zapisów i oficjalnego startu wyzwania, czyli 1 listopada 2020 roku, godziny 00:01

4.4. Uczestnik może rozpocząć rywalizację w konkursie posiadając już rangę w dowolnej z wyżej wymienionych gier, kolejne lub wyższe zdobywając w trakcie trwania konkursu.

4.5. W ostatecznej punktacji liczona jest tylko najwyższa możliwa ranga zdobyta przez Uczestnika w trakcie trwania konkursu. Jeśli ranga Uczestnika spadnie (Diamond -> Gold), wciąż liczony jest najwyższy zdobyty wynik.

4.6. Wszystkie rozgrywki w każdej grze muszą być rozegrane samodzielnie oraz bez pomocy ze strony osób trzecich. Zapis ten dotyczy grania z osobami zaproszonymi do drużyny przed rozpoczęciem rozgrywki.

// Punktacja rankingowa

4.6. Rangi publikowane są na stronie https://bestriotgamer.friendlyfire.pl/ranking. Ranking aktualizowany jest w terminie uzgodnionym z Riot Games, przynajmniej raz na tydzień.

4.7. Rangi zliczane są według poniższych punktacji dotyczących gier Valorant, League of Legends, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra. Poszczególne punkty za rangę są sumowane w całości rankingu.

League of Legends Liczba punktów
Iron 4 5
Iron 3 6
Iron 2 7
Iron 1 8
Bronze 4 10
Bronze 3 11
Bronze 2 12
Bronze 1 13
Silver 4 15
Silver 3 16
Silver 2 17
Silver 1 18
Gold 4 20
Gold 3 21
Gold 2 22
Gold 1 23
Platinum 4 30
Platinum 3 31
Platinum 2 32
Platinum 1 33
Diamond 4 40
Diamond 3 41
Diamond 2 42
Diamond 1 43
Master 50
Grand Master 60
Challenger 80
Teamfight Tactics Liczba punktów
Iron 4 5
Iron 3 6
Iron 2 7
Iron 1 8
Bronze 4 10
Bronze 3 11
Bronze 2 12
Bronze 1 13
Silver 4 15
Silver 3 16
Silver 2 17
Silver 1 18
Gold 4 20
Gold 3 21
Gold 2 22
Gold 1 23
Platinum 4 30
Platinum 3 31
Platinum 2 32
Platinum 1 33
Diamond 4 40
Diamond 3 41
Diamond 2 42
Diamond 1 43
Master 50
Grand Master 60
Challenger 80
Legends of Runeterra Liczba punktów
Iron 4 5
Iron 3 6
Iron 2 7
Iron 1 8
Bronze 4 10
Bronze 3 11
Bronze 2 12
Bronze 1 13
Silver 4 15
Silver 3 16
Silver 2 17
Silver 1 18
Gold 4 20
Gold 3 21
Gold 2 22
Gold 1 23
Platinum 4 30
Platinum 3 31
Platinum 2 32
Platinum 1 33
Diamond 4 40
Diamond 3 41
Diamond 2 42
Diamond 1 43
Master 60
Valorant Liczba punktów
Iron 1 5
Iron 2 6
Iron 3 7
Bronze 1 10
Bronze 2 11
Bronze 3 12
Silver 1 15
Silver 2 16
Silver 3 17
Gold 1 20
Gold 2 21
Gold 3 22
Platinum 1 30
Platinum 2 31
Platinum 3 32
Diamond 1 40
Diamond 2 41
Diamond 3 42
Immortal 1 60
Immortal 2 61
Immortal 3 62
Radiant 80

4.8. W przypadku pojawienia się wątpliwości dotyczącej rangi Uczestnika lub potrzeby potwierdzenia jej, Koordynator może poprosić Uczestnika o zrzut ekranu panelu pokazującego jego rangę.

// STREAMING

5.1. Każdy z Uczestników Konkursu musi być streamerem posługującym się kontem na kanale Twitch, regularnie prowadzącym transmisje w języku polskim.

5.2. Uczestnicy zobowiązani są do regularnego prowadzenia transmisji dotyczących wybranych gier Riot Games w czasie trwania konkursu.

5.3. Istnieje możliwość rozpoczęcia regularnego streamowania w czasie trwania konkursu, jednak na dzień zakończenia konkursu Uczestnik musi posiadać status Towarzysza (Affiliate) lub Partnera Twitch.

5.4. Weryfikacji Uczestników pod względem regularności streamów oraz streamów w języku polskim będą dokonywali reprezentanci Riot Games.

5.5. Aktywność Uczestników na platformie Twitch reprezentowana jest w zakładce https://bestriotgamer.friendlyfire.pl/ranking w tym:

- Nazwa użytkownika oraz link do platformy Twitch,

- Transmisja “na żywo” (zielona/czerwona kropka),

- Ilość widzów.

5.6. Zgłaszając się przy użyciu formularza i biorąc udział w Konkursie, Uczestnicy zgadzają się na monitorowanie transmisji bazując na oficjalnych źródłach serwisu Twitch przez Współorganizatorów.

// BANY, OSZUSTWA I WYKLUCZENIA Z KONKURSU

6.1. Współorganizatorzy nie odpowiadają za problemy techniczne w trakcie zdobywania rang w tym: aktualizacje gry, błędy techniczne po stronie gry oraz awarię serwerów streamingowych.

6.2. Zabronione jest umyślne wykorzystywanie błędów gry, stosowanie jakichkolwiek programów zewnętrznych wpływających na rozgrywkę czy ustawianie wyników rozgrywek.

6.3. Uczestnik zostaje wykluczony z dalszego udziału w konkursie, jeśli w dowolnej z gier Riot Games (Valorant, League of Legends, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra) zostanie zbanowany. Dotyczy to banów, m.in. permanentnych, tymczasowych, ID oraz pozostałych naruszeń regulaminu użytkowania gier oraz konta Riot Games.

6.4. Uczestnik zostaje wykluczony z dalszego udziału w konkursie, jeśli jego konto Twitch zostanie zawieszone tymczasowo (dowolna ilość dni) lub permanentnie.

6.5. GRY-Online nie odpowiadają za rozstrzyganie sporów dotyczących banów w wyżej wymienionych grach ani banów na platformie Twitch.

6.6. GRY-Online zastrzega sobie także wykluczenie z konkursu osób prowadzących działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one podejmować działania prowadzące do prób obejścia:

- Regulaminu Konkursu Best Riot Gamer Challenge,

- Regulaminu Twitch (Terms of Service),

- Regulaminów użytkowania konta oraz gier Riot Games

lub które w inny sposób dążą do przełamania zabezpieczeń lub zasad przeprowadzania Konkursu. Dotyczy to także osób prowadzących działania naruszające uzasadnione interesy Współorganizatorów, godzące w ich wizerunek lub naruszające zasady współżycia społecznego.

// NAGRODY

7.1. Sponsorem i fundatorem nagród jest Riot Games.

7.2. Nagrodami w turnieju są dropy paczek 1-miesięcznych subskrypcji (Poziom 1) na platformie Twitch dla społeczności streamera według poniższej tabeli:

Miejsce Liczba subskrypcji
1 1 000
2 750
3 500
4 250
5 225
6 200
7 175
8 150
9 125
10 100
11 90
12 80
13 70
14 60
15 50
16 45
17 40
18 35
19 30
20 25

7.3. Nagrody (subskrypcje) przyznawane są zgodnie ze standardowym regulaminem Twitch (Twitch Affiliate Agreement oraz Terms of Sale).

7.4. Przed przekazaniem nagrody do zwycięzców, muszą oni spełnić warunki wymienione w regulaminie, a ponad to na dzień zakończenia konkursu muszą posiadać oni status Towarzysza (Affiliate) lub Partnera Twitch.

7.5. Nagrody będą rozdawane niezależnie od ilości widzów na kanale zwycięzcy.

7.6. Współorganizatorzy skontaktują się z Uczestnikami, którym przyznano Nagrody w Konkursie najpóźniej w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu – za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres e-mail użyty podczas rejestracji. Zwycięzcy zostaną poproszeni o przesłanie w odpowiedzi na wiadomość od Współorganizatorów i poinformowani o procesie rozdawania nagród.

7.7. W przypadku, gdy Zwycięzca nie odpowie Współorganizatorom w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od otrzymania wiadomości e-mail, Współorganizatorzy zastrzegają sobie:

- możliwość wyboru innego Uczestnika Konkursu, któremu przyznana zostanie Nagroda stosownie do postanowień Regulaminu,

- możliwość nieprzyznania tej Nagrody w ogóle, w całości lub w części.

7.8. Wydanie Nagród nastąpi:

a. w terminie nie później jak 14 dni roboczych od zakończenia konkursu,

b. podczas streamów zwycięzców.

7.9. Nagrody nie podlegają zamianie na nagrody innego rodzaju. Nagrody nie podlegają bezpośredniej wymianie na świadczenie pieniężne.

7.10. Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

7.11. Organizator ma prawo do przyznania dodatkowych nagród.

// DANE OSOBOWE

Informacje dotyczące danych osobowych Uczestników zostały opisane w Polityce Prywatności konkursu dostępnej pod adresem: https://bestriotgamer.friendlyfire.pl/prywatnosc

// TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

9.1. Ewentualne reklamacje Uczestników Konkursu mogą zostać zgłoszone na piśmie w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres GRY-Online podany w punkcie 1 ust. 1 z dopiskiem „Best Riot Gamer Challenge – Reklamacja”. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.

9.2. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie trzyosobowa Komisja Reklamacyjna, którą wyznaczy GRY-Online. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

9.3. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę GRY-Online.

// POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej konkursu: https://bestriotgamer.friendlyfire.pl

10.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: [email protected] oraz poprzez platformę Discord.

10.3. Współorganizatorzy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

- jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie,

- realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji.

10.4. Regulamin obejmujący zmiany wymienione w punkcie 10.3. zostanie udostępniony Uczestnikom na stronie internetowej Konkursu dostępnej pod adresem https://bestriotgamer.friendlyfire.pl z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Z takim samym wyprzedzeniem, Regulamin zostanie przesłany na adresy e-mail użytkowników, wskazane podczas rejestracji. Zastrzeżenie możliwości zmian niniejszego Regulaminu nie zwalnia Współorganizatorów z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku z organizowaniem konkursu do chwili zmiany regulaminu, polegających w szczególności na przyznaniu wskazanej nagrody.

10.5. Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym Uczestników, jeśli nie są to zmiany wskazane w punkcie 10.3. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest pod adresem https://bestriotgamer.friendlyfire.pl.

10.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

10.7. Decyzje Współorganizatora są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Zmiana Regulaminu: "4.2. Uczestnik musi zdobyć rangę w każdej z wymienionych gier." zmienione na: "4.2 Decyzją Organizatora uczestnik nie musi posiadać rangi we wszystkich czterech tytułach Riot Games"

ŁĄCZNA PULA NAGRÓD TO 4 000 SUBÓW DLA 20 NAJLEPSZYCH ZAWODNIKÓW

Nagrodami w konkursie są pakiety 1-miesięcznych subskrypcji (Tier 1) dla dwudziestu zwycięskich streamerów i ich kanałów! Streamer, który zajmie pierwsze miejsce otrzyma nie tylko zestaw aż 1000 subskrypcji dla swojego community, ale także tytuł "Najlepszego Gracza RIOT"! Jest o co walczyć, dlatego zachęcamy do instalowania gier, zdobywania rang i streamowania swoich postępów - może to właśnie Ty rozgromisz konkurencję i pokażesz mistrzostwo w grach Riot Games?